Historia

        Najwcześniejsze wzmianki o straży ogniowej na terenie Ziemi Lipskiej pochodzą z Tarłowa i Lipska. W pierwszym przypadku inicjatorem powstania drużyny w 1905 r. był aptekarz –Teodor Jaworski. W Lipsku jednostka pożarnicza pn. ,,Lipska Drużyna Pożarnicza” powstała w czasie zaborów- 20 stycznia 1911 r. Założycielami było 36 mieszkańców osady, w tym 4 Żydów.  W latach dwudziestych i trzydziestych organizacje strażackie zajmowały się –oprócz gaszenia pożarów- działalnością kulturalno- szkoleniową: w remizie (zlokalizowanej w  rynku) odbywały się zabawy taneczne, organizowano odczyty, wyświetlano filmy a orkiestra dęta miała próby i dawała koncerty. Dynamiczny jej rozwój nastąpił w okresie międzywojennym (po 1918 r.).       
W okresie okupacji (1939-1944) Niemcy nie zawiesili działalności straży, przeciwnie, żandarmeria narzuciła swoją dyscyplinę i wiele dodatkowych obowiązków) np. całodobowe dyżury w remizach). Jednak aktywni działacze straży pożarnej, zajmujący funkcje w zarządzie OSP w Lipsku, którzy byli oficerami Wojska Polskiego jak. m.in. Jan Michalski, Stanisław Kostrzewa zostają aresztowani i oddają życie za Polskę.
   
        Po zakończeniu wojny jednostka strażacka działa na zasadach sprzed września 1939 roku. Zajmowała się szkoleniem strażaków i gaszeniem pożarów. Stałym punktem działalności były cotygodniowe szkolenia strażaków. Ćwiczenia (głównie praktyczne) odbywały się w niedzielę. Po II wojnie światowej Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku stała się zalążkiem powołania Komendy Powiatowej Straży Pożarnych, gdzie kierowcy pełnili służbę całą dobę. Duży postęp w organizacji i wyposażeniu straży pożarnej obserwowano po powstaniu powiatu w 1956 r. Powołano wówczas Komendę Powiatową Straży Pożarnych. Mieściła się w budynku pożydowskim (w rynku). W 1966 r. z okazji Dnia Strażaka i Tysiąclecia Państwa Polskiego strażacy z Komendy Powiatowej i druhowie z terenu powiatu lipskiego wzięli aktywny udział w zorganizowanej ,,Wielkiej Sztafecie Tysiąclecia”. W 1965 r. oddano do użytku strażnicę przy ul. Partyzantów jako „Powiatowy Dom Strażaka”, gdzie mieściła się Komenda Powiatowa Straży Pożarnych, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Ochotnicza Straż Pożarna.
    
        W maju 1975 r. powołano w Lipsku Zawodową Straż Pożarną. Zatrudniano (na stałe) 25 osób. Powstała jednocześnie Komenda Rejonowa Straży Pożarnych. Podlegały jej jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu miast i gmin Iłża i Lipsko oraz  gmin: Chotcza, Ciepielów, Sienno, Solec,  Rzeczniów. Natomiast w Jasieńcu Iłżeckim powołano Oddział Zawodowej Straży Pożarnej z Lipska  Na początku 1992 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych zatrudniała 56 funkcjonariuszy, w tym 4 oficerów. Dysponowała 4 samochodami bojowymi, 4 samochodami specjalnymi i 3 samochodami dostawczymi. 1 lipca 1992 r. powołano w Polce Państwową Straż Pożarną. W Lipsku powołano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP. Niestety nowy podział operacyjny województwa radomskiego niekorzystnie wpłynął na rozwój jednostek strażackich (odłączono miasto i gminę Iłża podporządkowując ją pod Komendę Rejonową PSP w Szydłowcu), a cały obszar Lipska i pozostałych 5 gmin podporządkowano Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, co miało miejsce do grudnia 1998r.

   201
       
        Ogromny postęp nastąpił po utworzeniu powiatu 1 stycznia 1999 r. Powstała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. W 1999- 2007 zakupiono kilka nowych samochodów dla Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Przeprowadzono modernizację budynku oraz przygotowano dokumentację pod jej rozbudowę w celu przystosowania do współczesnych wymogów. W dniu 9 grudnia 2002 r. wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek, który oddano do użytku na początku 2004 r. W dniu 9 marca 2004 r. miało miejsce uroczyste otwarcie obiektu strażnicy. Uroczystość ta była zwieńczeniem kilkuletnich prac w ramach inwestycji centralnej nad zadaniem pod nazwą: ,,Rozbudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego i Środków Gaśniczych w Lipsku”. W tej niezwykle ważnej dla lipskiej straży uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, m.in. nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz- Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, gen. bryg. Feliks Dela- były Komendant Główny-twórca PSP, nadbryg. Roman Kaźmierczak- były Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP oraz samorządowcy, funkcjonariusze, przyjaciele lipskiej straży. W nowoczesnym obiekcie ma siedzibę również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Ochotnicza Straż Pożarna, Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” przy KP PSP w Lipsku. Komendantami powiatowej jednostki strażackiej w Lipsku po II wojnie światowej byli: Tadeusz Bernat (1956- 1958), Stanisław Kubiś (do 1958), Longin Sieczka (do1959), Stanisław Mrówczyński (1959), Ryszard Perdeus (1959), Władysław Klamut (1959-1961), Jan Nowak (1961-1965, później jako Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Kielcach, st.bryg. na emeryturze), Edward Ciucias (1965-1968), Józef Soleniec (1968-1975, później jako pułkownik pracownik KWSP w Radomiu, i brygadier Komendant Rejonowy PSP w Przysusze).

W latach 1975-1998 (po likwidacji I-go powiatu) w jednostce strażackiej w Lipsku następowały częste zmiany organizacyjne, a funkcje kierownicze w tym okresie pełnili: Józef Soleniec (do 1982), Włodzimierz Górlicki (do 1984), Jan Cyran (do 1985), Kazimierz Prokop (do 1991, zmarł 30 lipca 1996r.) i Marek Kołodziej (kilka miesięcy w 1991 do 1 lipca, kiedy nastąpiła likwidacja Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Lipsku i powołano Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą PSP). W następnych latach Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej mieściła się w Zwoleniu, gdzie Komendantami Rejonowymi byli kolejno: bryg. Edward Szarawarki i st.kpt. Krzysztof Płachta( obecnie starszy brygadier).  Po przywróceniu powiatu lipskiego 1 stycznia 1999 r. Komendantami Powiatowymi byli: st.bryg. Marek Wesołowski (1999-2003), mł.bryg.Tomasz Krzyczkowski (jako z-ca komendantata p.o. kilka miesięcy w 2003), st.bryg. Janusz Szylar (od lipca 2003 do 31.09.2012 r. oraz mł.bryg. Tomasz Krzyczkowski od. 01.10.2012 r. - do chwili obecnej).

            Strażacy zawodowi z Lipska na przestrzeni ponad 50 lat reprezentujący Komendę Powiatową Straży Pożarnych, czy też Komendę Rejonową Straży Pożarnych lub obecną Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wspólnie ze strażakami ochotnikami nieśli zawsze pomoc i ratunek na obszarze chronionym, uczestniczyli w życiu społeczności lokalnej zgodnie z zawołaniem „Bogu na chwałę ludziom na ratunek”.

            Wyróznieniem dla lipskich strażaków była uroczystość wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku połączona z odznaczeniem KP PSP w Lipsku Srebnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, która odbyła się 23 sierpnia 2008 roku. Tego samego dnia w budynku Komendy została odsłonięta i poświęcona tablica okolicznościowa w „Hołdzie strażakom, którzy odeszli” .