PETYCJE

Powyższa zakładka została przeznaczona do zamieszczania informacji zawierających odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, które wpłyną do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, datę ich złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja została złożona.

Informacja, o której mowa wyżej w przypadku wpłynięcia petycji niezwłocznie aktualizowana będzie o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dane dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (DZ.U.2014.1195).

Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Lipsku w 2016 roku:  petycje 2016r.

Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Lipsku w 2017roku: petycje 2017r.

Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Lipsku w 2018 roku: petycje 2018r.