Fajerwerki

Wymagania stawiane punktom sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych.
Detaliczna sprzedaż wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w budynkach powinna odbywać się wyłącznie na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu bez możliwości sprzedaży samoobsługowej. Wyroby pirotechniczne widowiskowe powinny być przechowywane w oddzielnych magazynach i pomieszczeniach zaplecza, przeznaczonych wyłącznie do tego celu, wydzielonych ścianami wewnętrznymi stropami o klasie odporności ogniowej  odpowiednio co najmniej EI 60 i REI 60 i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Stoisko powinno być wyposażone w odpowiednie tablice informacyjne o zakazach:

  • otwierania opakowań wyrobów pirotechnicznych na terenie obiektu,
  • wznoszenia wyrobów pirotechnicznych do innych części obiektu,
  • używania wyrobów pirotechnicznych w obiekcie jak również na terenie do niego przyległym,
  • sprzedaży wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim /naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2/.

Co powinno zawierać opakowanie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych? 
Zaopatrując się w petardy, rakiety moździerze oraz inne pirotechniczne wyroby widowiskowe należy zwrócić uwagę na to by na każdym z opakowań znajdowała się instrukcja użytkownika sporządzona w języku polskim określającą również zasady bezpiecznego obchodzenia się z tymi wyrobami, numer katalogowy, nazwę producenta lub nazwę importera, liczbę wyrobów w opakowaniu. Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu: kod klasyfikacyjny 1.4G lub 1.4S oraz znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie);

Pokazy z użyciem wyrobów pirotechnicznych widowiskowych.
W przypadku korzystania z wyrobów pirotechnicznych widowiskowych należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji użytkowania

  • pokazy powinny być organizowane zasadniczo na otwartym terenie, przy czym minimalna odległość stanowisk odpalania materiałów z ukierunkowaniem na otwartą przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 25 m od budynków i miejsc dla publiczności,
  • w przypadku organizacji pokazów wyrobów pirotechnicznych klasy F4 organizatorami mogą być wyłącznie specjalistyczne firmy posiadające stosowne uprawnienia.

Miejsce prowadzonych pokazów z zużyciem wyrobów pirotechnicznych widowiskowych powinno być:

  • wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy,
  • zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

Ponadto dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w pokazach organizator powinien wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Kilka porad korzystania z wyrobów pirotechnicznych.

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. Dzieci i młodzież winny używać fajerwerków tylko pod nadzorem dorosłych.

Rozróżniamy 3 klasy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych przeznaczonych dla konsumentów:

klasa F1: wyroby, które podczas działania charakteryzują się bardzo niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem hałasu, przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zewnątrz budynków;

klasa F2: wyroby, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także niskim poziomem hałasu, przeznaczone do użytku na zewnątrz budynków;

klasa F3: wyroby, które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu, przeznaczone do użytku wyłącznie na zewnątrz, na dużych, otwartych przestrzeniach.

Wśród wyrobów pirotechnicznych widowiskowych wyróżnia się też wyroby klasy F4, ale są one przeznaczone wyłącznie dla osób z wiedzą specjalistyczną, posiadających odpowiednie uprawnienia.

Fajerwerków używaj wyłącznie na otwartej przestrzeni.

Nie używaj ich w grupie osób, w pomieszczeniu zamkniętym oraz w miejscach, gdzie mogą spowodować pożar lub uszkodzenie mienia. Najlepiej robić to na stabilnej i równej powierzchni, w bezpiecznej odległości tj. 10 m od odpalanego fajerwerku.

Nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować petard w stronę zabudowań. Podnoszenie petard wybuchających z opóźnionym zapłonem to najczęstsza przyczyna wypadków.

Zadbaj o swoje zwierzęta, szczególnie psy, aby nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.