Ogrzewanie pomieszczeń    

Każdego roku statystyki straży pożarnej odnotowują w okresie jesienno – zimowym powstanie pożarów,  których przyczyną są instalacje grzewcze bądź ich niewłaściwa eksploatacja. Występujące wady urządzeń grzewczych, brak wyobraźni osób je obsługujących często prowadzi do bardzo groźnych w swych skutkach pożarów mieszkań,   budynków mieszkalnych  jak i samych pomieszczeń kotłowni.

Szczególnie groźne i niebezpieczne jest dogrzewanie pomieszczeń przenośnymi urządzeniami grzewczymi jak piecyki elektryczne, dmuchawy, piecyki gazowe.

Powszechne w swoim użyciu stały się także kominki opalane drewnem. W przypadku eksploatacji kominków opalanych drewnem należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich wymogów przeciwpożarowych. Należy pamiętać o tym, że kominki mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych w pomieszczeniach o kubaturze nie mniejszej niż 30 m3 spełniających określone wymagania w zakresie wentylacji, odprowadzania spalin oraz dopływu powietrza do paleniska kominka. Podczas konstrukcji kominka należy pamiętać także i o kominie, który będzie odprowadzał spaliny. Komin przede wszystkim powinien być odporny na wysoką temperaturę. Najlepiej gdy wykonany będzie z cegły pełnej, elementów ceramicznych lub dwupłaszczowych rur stalowych z izolacją termiczną wewnątrz posiadających  odpowiedni atest na odprowadzanie spalin z paliwa stałego. Poza tym powinien być: szczelny, wyposażony w czystkę znajdującą się w dolnej części komina umożliwiającą czyszczenie, wyprowadzony na odpowiednią wysokość ponad dach /min 30 cm w przypadku dachu stromego z pokryciem niepalnym i min 60 cm powyżej kalenicy – dach płaski lub stromy o pokryciu łatwopalnym, usytuowany w bezpiecznej odległości od elementów palnych: komin murowany bezpieczna odległość wynosi 30 cm, komin prefabrykowany 16 cm/.

Co zrobić aby wykluczyć powstanie pożaru podczas ogrzewania pomieszczeń:

  • urządzenia grzewcze należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta,
  • co najmniej raz w roku najlepiej przed sezonem grzewczym należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę czy: przewód kominowy nie jest zatkany, nie występują uszkodzenia komina, nie nastąpiło uszkodzenie zewnętrznej obudowy komina, drzwiczek przewodów kominowych i kanałów przełazowych. wszystkie te czynności powinny wykonać osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie,  
  • zabronione jest użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
  • zabronione jest przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń grzewczych i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 °C, dotyczy to również pomieszczeń w których przechowywany jest opał (kotłownie, magazyny opału itp.).
  • nie należy pozostawiać bez nadzoru włączonych urządzeń grzewczych jak grzejniki elektryczne, termowentylatory,.
  • nie należy włączać urządzeń grzejnych w pobliżu znajdujących się materiałów palnych (np. cieczy palnych, zasłon, firan, odzieży, mebli itp.). Urządzenia ogrzewcze elektryczne z widocznymi uszkodzeniami przewodów zasilających należy niezwłocznie wyłączyć z eksploatacji. Nie podłączać do jednego gniazda zasilającego kilku urządzeń o dużym poborze mocy, gdyż może to spowodować przegrzanie instalacji elektrycznej zasilającej,  a w konsekwencji doprowadzić do pożaru.
  • nie wskazane jest dogrzewanie pomieszczeń za pomocą kuchenki gazowej  z  uwagi  na powstawanie znacznego ubytku tlenu w powietrzu podczas spalania gazu i powstawanie niewyczuwalnego śmiercionośnego tlenku węgla (CO) – czadu, który przy słabej niewydolnej wentylacji pomieszczenia może doprowadzić do śmiertelnych zatruć.
  • zabronione jest również rozpalanie pieców, piecyków przy pomocy płynów łatwo palnych.

PAMIĘTAJ !!!

W pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • co najmniej 4 razy w roku od palenisk opalanych paliwem stałym,
  • co najmniej 2 razy w roku od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

Natomiast zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych należy usuwać co najmniej raz w roku.